W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych:

Klauzura Informacyjna
1. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie F.H DUDEK, Grażyna Dobrowolska, Jodłówka 209, 32-765 Rzezawa, NIP: 677-101-61-14, e-mail: dudek@dudek.strefa.pl
    1.    2. Cele i podstawy przetwarzania
    2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez F.H DUDEK Grażyna Dobrowolska:
a. oferowanie produktów przez F.H DUDEK
b. zawarcie porozumienia w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą
c. zawarcie, wykonanie, rozliczenie, udokumentowanie i archiwizowanie zawartego porozumienia
d. badanie poziomu satysfakcji klienta
e. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń i reklamacji
3.Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. firmie księgowej, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi pocztowe, Bankowi, Urzędowi Skarbowemu, KRD, BIG.
4.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.Okres przechowywania danych
a. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem porozumienia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń porozumienia.
b. Twoje dane przetwarzamy także w związku z ciążącymi na nas obowiązkami do czasu ich wypełnienia.
6. Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d. ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f. prawo do przenoszenia danych
g. prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
F.H DUDEK Grażyna Dobrowolska Jodłówka 209, 32-765 Rzezawa, NIP: 677-101-61-14, e-mail: dudek@dudek.strefa.pl, tel. 14-685-85-29, 600 669 649  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia porozumienia.

Z poważaniem,
F.H DUDEK Grażyna Dobrowolska
Jodłówka 209
32-765 Rzezawa